Skip to main content
Intellectuele eigendomsrechten

Alles wat op de site vermeld staat is onderhevig aan intellectuele eigendomsrechten van De Huurlingen Design / DHDCreatives of de oorspronkelijk maker van het materiaal. Hierbij kunt u o.a. denken aan tekeningen, logo’s, foto’s, teksten en de grafische vormgeving van de websites. Ter bescherming van de belangen van De Huurlingen Design / DHDCreatives  en derden staat het u vrij materiaal van deze sites te bekijken, te downloaden, te kopiëren, af te drukken en te distribueren, zolang:

 • het materiaal uitsluitend ter informatie wordt gebruikt;
 • het materiaal uitsluitend voor niet-commerciële doeleinden wordt gebruikt, tenzij u hiervoor de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming heeft ontvangen van De Huurlingen Design / DHDCreatives;
 • kopieën van het materiaal de vermelding van het auteursrecht van De Huurlingen Design / DHDCreatives bevatten.

Algemene Voorwaarden De Huurlingen Design

1. Alle opdrachten van haar opdrachtgevers beschouwt De Huurlingen Design als uitsluitend aan haar (als organisatie)gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd.

2. De opdrachtgever kan te allen tijde de opdracht opzeggen. De Huurlingen Design kan de opdracht in beginsel alleen opzeggen in geval van gewichtige reden, eenvertrouwensbreuk met de opdrachtgever, (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid. De opzegging dient schriftelijk te geschieden

met vermelding van het tijdstip waartegen wordt opgezegd. Ingeval
van tussentijdse opzegging is de opdrachtgever het overeengekomen honorarium aan De Huurlingen Design verschuldigd naar rato van de mate waarin de werkzaamheden van De Huurlingen Design zijn voltooid. De vergoeding zal bij tussentijdse opzegging nooit minder bedragen dan het gebruikelijke door De Huurlingen Design in rekening gebrachte uurtarief voor ieder uur dat aan de (opgezegde) opdracht isgewerkt, welk uurtarief in redelijkheid door De Huurlingen Design zal worden vastgesteld. De opdrachtgever dient alle door De Huurlingen Design tot het tijdstip van opzegging gemaakte (on)kosten te vergoeden.

3. Alle door De Huurlingen Design gedane aanbiedingen, offertes, inschrijvingen, prijsvragen etc. (mondeling of per email) worden geheel vrijblijvend gedaan en houden geen (onvoorwaardelijk) aanbod van De Huurlingen Design in.

 1. De Huurlingen Design mag naar eigen inzicht anderen inschakelen voor het uitvoeren van de gegeven opdrachten. Deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van De Huurlingen Design, maar mede ten behoeve van andere personen werkzaam bij of voor De Huurlingen Design, alsmede voor personen of organisaties die bij de uitvoering van opdrachten zijn ingeschakeld. Al deze personen kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Voorzover van toepassing, worden de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Indien de uitvoering van een opdracht meebrengt dat een persoon
  of organisatie die niet aan De Huurlingen Design verbonden is, wordt ingeschakeld om werkzaamheden (van welke aard ook) in het kader
  van de gegeven opdracht te verrichten, zal De Huurlingen Design niet aansprakelijk zijn voor fouten die door deze persoon of organisatie onverhoopt mochten worden gemaakt. Het is mogelijk dat personen of organisaties die in verband met de uitvoering van een opdracht worden ingeschakeld, algemene of contractsvoorwaarden bedingen, waaronder
  een beperking van aansprakelijkheid. De Huurlingen Design gaat ervan
  uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat alle haar gegevenopdrachten van cliënten de bevoegdheid inhouden om dergelijke voorwaarden, inclusief aansprakelijkheids¬beperkingen, mede namens die cliënten te aanvaarden. Bij (tussentijdse) opzegging, gaan alle rechten en verplichtingen van De Huurlingen Design jegens de hier bedoelde derde over op de opdrachtgever en vrijwaart de opdrachtgever De Huurlingen Design hierbij voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit de opgezegde opdracht.
 3. Indien bij de uitvoering van een opdracht zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet (een nalaten daaronder begrepen) die tot aansprakelijkheid van De Huurlingen Design leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop door De Huurlingen Design afgesloten aansprakelijkheids¬verzekeringen aanspraak geven met inbegrip van

het eigen risico. Indien om welke reden ook geen dekking onder enige aansprakelijkheidsverzekering bestaat, zal de aansprakelijkheid in ieder geval beperkt zijn tot maximaal het door De Huurlingen Design voor de desbetreffende opdracht ontvangen honorarium. De Huurlingen Design is bevoegd om voor eigen rekening fouten, waarvoor zij aansprakelijk is, te herstellen of de uit die fouten voortvloeiende schade te beperken of op te heffen.

7. De Huurlingen Design is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade
die de opdrachtgever lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming
in de nakoming van verplichtingen door De Huurlingen Design. De aansprakelijkheid vervalt vijf jaar nadat de einddeclaratie is verzonden of de opdracht door opzegging is geëindigd.

8. De opdrachtgever heeft, mits hij aan alle betalingsverplichtingen heeft voldaan en de opdracht niet tussentijds heeft opgezegd, het recht het
door De Huurlingen Design vervaardigde ontwerp zo vaak uitvoeren als gewenst. De opdrachtgever mag niet afwijken van het ontwerp of anderszins wijzingen daarin aanbrengen zonder voorafgaande schriftelijke instemming van De Huurlingen Design.

9. Indien partijen niets (anders) omtrent het door De Huurlingen Design in rekening te brengen honorarium zijn overeengekomen, zal De Huurlingen Design echt hebben op het door haar gebruikelijk in rekening gebrachte uurtarief voor ieder uur dat aan een opdracht is gewerkt, welk uurtarief in redelijkheid door De Huurlingen Design zal worden vastgesteld. Meerwerk en (on)kosten worden afzonderlijk gedeclareerd. Het achterwege blijven van een factuur tast het recht de betrokken vergoeding of prijs alsnog tefactureren niet aan.

10. Indien een opdracht door twee of meer opdrachtgevers wordt gegeven, zijn zij jegens De Huurlingen Design hoofdelijk verbonden.

11. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen geldt een in een overeenkomst, opdrachtbevestiging of elders opgenomen (dee)leverings- of (deel) opleveringsdatum uitsluitend als een streefdatum. Indien de uitvoering van een opdracht wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die

De Huurlingen Design niet kunnen worden verweten, is de opdrachtgever gehouden de kosten die daarvan voor De Huurlingen Design het gevolg zijn te vergoeden.

12. De administratie van De Huurlingen Design levert tussen partijen bindend bewijs op van de door De Huurlingen Design aan een opdracht bestede tijd.

13. Op de rechtsverhouding tussen De Huurlingen Design en haar opdrachtgevers is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter in het arrondissement te Amsterdam zal bij uitsluiting bevoegd zijn van enig geschil tussen De Huurlingen Design en haar opdrachtgevers, het bestaan van een opdracht of overeenkomst daaronder begrepen, kennis te nemen.

14. alleen De Huurlingen Design, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde zal gelden voor vroegere medewerkers met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij niet meer voor De Huurlingen Design werkzaam zijn.

15. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.

16. Alle offertes zijn op basis van nacalculatie mits anders overeengekomen

17. Fotografie Auteursrecht foto’s

 • Het auteursrecht van de foto berust ten alle tijden bij de fotograaf.
 • Het is niet toegestaan foto’s van fotograaf, in welke vorm dan ook, aan te passen en deze op internet te plaatsen, de aangeleverde foto’s mogen wel gedeeld worden op Social media.
 • Bij het leveren van de foto’s heeft de particuliere klant recht tot reproductie voor eigen gebruik.
 • Het is de klant niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media of op internet, tenzij hiervoor een licentie is afgegeven, Deze licentie voorwaarden staan vermeld in de offerte en op de betreffende factuur waarin verwezen wordt naar de algemene voorwaarden. Ook wordt dit altijd modndeling met u door gesproken. De standaard duur van een licentie overeenkomst is 3 jaar.
 • De klant geeft de fotograaf toestemming voor het gebruik van de gemaakte foto’s voor promotie doeleinden. Zoals, maar niet beperkt tot; blog, portfolio, social media, flyers, exposities, wedstrijden. De klant kan schriftelijk of per email vóór de fotoshoot aangeven hier bezwaar tegen te maken. De fotograaf zal dan de foto’s niet gebruiken.
 • De klant mag foto’s voor privégebruik op social media plaatsen. Als men wil verwijzen dan graag naam vermelden. Foto’s gemaakt door DHD Creatives